oyc227第一个女的叫什么

oyc227第一个女的叫什么

为舆马衣裘逸身,足以暖骸而已;为饮醴,足以适味充虚;为声色音乐,足以安生自娱而已。治之法,勿复乘酒热向晨交接,当溺不溺以交接,则病淋,少腹气急,小便难,茎中疼痛,常欲手撮持。

越人亦曰∶肾间动气者,人之生命,五脏六腑之本,十二经脉之根,呼吸之门,三焦之原。又云∶食猪肉饮酒,卧秫稻穣中见星者,使人发黄。

据曰∶翻胃即噎膈,似是一病;又曰∶噎膈乃翻胃之渐,似又是二病。 少阴司天,热气下临,肺气上从,鼽衄鼻窒。

若多又云∶食鱼不得并厌骨,食之不利人。 热病房室名为治之方,取女衣附毛处烧服方寸匕,日三,女人病可取男如此法。

 内容:素女曰∶五欲者,以知其应。 崔禹云∶补中明目,食鳢肝而勿饮水,生蛇子故也。

男含女下唇,女含男上唇,一时相KT茹其津液,或缓啮其舌,或微其唇,或邀遣抱头,或逼命拈耳,抚上拍下,东KT西,千娇既申,百虑竟解。父陵自迫问何有妊哉。

Leave a Reply